ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชย์มาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานเปิด มหกรรมสานพลัง “บริการปฐมภูมิ ดูแลทุกกลุ่มวัย ใส่ใจโดย ทีมหมอครอบครัว”
 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก 
 เขตสุขภาพที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และ ชมรมสาธารณสุขอำเภอเขต 2 พิษณุโลก จัดงานมหกรรมคุณภาพการจัด
บริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2558 “บริการปฐมภูมิ ดูแลทุกกลุ่มวัย ใส่ใจโดยทีมหมอครอบครัว”
(We are family care team) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง กำลังใจ และสร้างเครือข่ายการดำเนิน
งาน โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  กล่าว
รายงาน
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จำนวน 700 คน

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชย์มาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การ
จัดบริการปฐมภูมิมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ช่วยผลักดันขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ให้สา
มารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการปฐมภูมิ ที่มุ่งเน้นการทำงานใน
รูปแบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดยการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพ การสร้างความรัก ความ
เชื่อถือ ความไว้วางใจระหว่างครอบครัวและทีมหมอครอบครัว  มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เข้าใจ
บริบท ของผู้มารับบริการ มีการประสาน ความร่วมมือกับประชาคมท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้
}ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับประชาชนและครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ  การจัดมหกรรมครั้งนี้ นับเป็นการมองความสำคัญของการ
จัดบริการปฐมภูมิ  ที่ช่วยให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นกำลังที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศไทย

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 กล่าว
ว่า เขตสุขภาพที่ 2 ร่วมกับ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
และ ชมรมสาธารณสุขอำเภอเขต 2 พิษณุโลก ดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้นการพัฒนา
และรับรองคุณภาพและศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องครอบคลุม ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัว
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จำนวน 287 ทีม  ระดับตำบล 679  ทีม ระดับชุมชน 2,995 ทีม เน้นการพัฒนาความรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้บริหารและ ผู้ให้บริการ ด้วยการอบรมระยะสั้น ประชุมสัมมนา การเยี่ยมเสริมพลัง
การจัดทำคู่มือ และการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น หลักสูตรพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและสุข
ภาพจิต การจัดมหกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมพลัง สร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ ให้คนทำงานปฐมภูมิมีความภาคภูมิใจ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก สำหรับกรรมภายใน
งานประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการ การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายสุขภาพที่มี
ผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาสุขภาพเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้พิการ การพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน ตำบลสุขภาวะอำเภอสุขภาวะและการพัฒนาระบบเภสัชกรรมปฐมภูมิ.เป็นต้น
ผลการประกวดอำเภอดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2558
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

2297 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ