ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่  8 เม.ย.59 ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559

    ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อสนับสนุนเด็กยากจน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ทั้งชายหญิงในสังคมไทยจะได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนและไม่ผูกพันว่าต้องเข้ารับราชการด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพให้กับผู้กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาปริญญาตรี มีเป้าหมายในการจัดสรรทุนพระราชทานจังหวัดละ 2คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน โดยมีนักเรียนที่ขอเข้ารับทุนพระราชทานดังนี้

1.นายวิษณุ  เรืองเลี้ยง นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง

2.นางสาววิภารัตน์  บัวระวงศ์ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง

3.นายอาชยุทธ์  ปลอดดี นักเรียนจากโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อำเภอวังทอง

4.เด็กชายณัฐพนธ์  ถะเกิงผล นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อำเภอชาติตระการ

5.เด็กหญิงนิว  สุขมั่น นักเรียนจากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม

6.นางสาวณัฐนันท์  เพชรรัตน์ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง อำเภอบางระกำ

       ซึ่งหลังจากคณะกรรมการได้พิจารณานักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว ทางคณะกรรมการจะได้ส่งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อลงนามรับรองก่อนจะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนจะนำเข้ารับพระราชทานทุนต่อไป

3215 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ