ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2559  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  11  เมษายน 2559 นี้ ที่ห้องประชุมบึงราชนก  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  ภายใต้ชื่องาน พิษณุโลกรวมใจ เตรียมความผู้สูงวัยสู่สังคมใหม่อาเซียน   โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ สังคม และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ผู้สูงอายุ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การเสวนาในหัวเรื่อง  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มีการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น  การประกวดเขียนเรียงความของนักเรียน  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม  และมีการจัดนิทรรศการของแต่ละอำเภอ และกิจกรรมอื่นๆแกมายมาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2559 ได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

5386 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ