ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่  10 เม.ย. 59  ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน “ จำขึ้นใจ” โดยมีนายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจำลอง สิงโตทอง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธี โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน “จำขึ้นใจ” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่ทรงคุณค่า สมควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิตส่วนตัว ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการดำรงตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การแสดงชุด “ ข้าราชการที่ดี” การมอบรางวัล “ข้าราชการที่ สปข.4 พิษณุโลก รักและภูมิใจ” แบ่งเป็นรางวัลข้าราชการอันเป็นที่รัก ได้แก่ นายธงชัย ตั้งเจริญกุล อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร  รางวัลข้าราชการที่ภูมิใจ กลุ่มที่ 1 ได้แก่นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  กลุ่มที่ 2ได้แก่นายวิทยา จันทร์จร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก กลุ่มที่ 3ได้แก่ นางสาวสินีนาถ  ธนะไชย นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก และนายรามวรัตน์ อิ่นฟอง นักสื่อสารมวลชน ส่วนแผนงานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

ในโอกาสนี้นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่ทรงคุณค่า สมควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ว่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทำงาน และให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น พร้อมกับให้แนวคิดในการปฏิบัติงานว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก

 

4286 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ