ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

      นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 และประกาศคณะกรรมการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าวพุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 146 พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ผู้ส่งออกชายแดน ประเภทนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ประเภทสีข้าว ประเภทนายหน้าค้าข้าว ประเภทขายส่ง และประเภทท่าข้าว ต้องขออนุญาตประกอบการค้าข้าว เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตแล้วจึงประกอบการค้าข้าวได้

     พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 จังหวัดพิษณุโลก จึงออกประกาศดังนี้

ข้อ 1.ให้ผู้รับหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559 ซึ่งหนังสืออนุญาตจะสิ้นกำหนดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบการค้าข้าวในปี 2559 ต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ข้อ 2. ให้ผู้ประสงค์จะประกอบการค้าข้าวในปี 2559 และผู้ที่ไม่เคยยื่นคำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว หรือเคยได้รับหนังสืออนุญาตแต่มิได้ต่ออายุประกอบการค้าข้าวไว้ในปี 2558 ให้ไปยื่นคำขอนุญาตประกอบการค้าข้าว ก่อนที่จะประกอบการค้าข้าว

       ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 14 ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 055-252680 , 055231037

       สำหรับผู้ใดประกอบการค้าข้าวโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว หรือผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2558 ซึ่งหนังสืออนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และยังคงประกอบการค้าข้าวต่อไปอีกในปี 2559 โดยไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559 มาให้ทราบการออกโดยทั่วกัน

2387 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้