ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     เช้าวันนี้ ( 21 เม.ย.59 ) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการสัมมนา “พิษณุโลกเมืองสุขภาพ นวัตกรรม และการสัญจรสีเขียว” (Phitsanulok city healthy innovation and Mobility Green) การขับเคลื่อนและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก” จัดโดยฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาเกษตรกร กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ภายในโครงการสัมมนาดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 250 คน

     ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต่อเนื่องจาก “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน” สร้างเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (Network development Phitsanulok) ให้เกิดการการขับเคลื่อนจังหวัด สอดคล้องและเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ที่ดิน การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและการลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต ในการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้ให้อย่างมีความคุ้มค่า ตลอดจนเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อประชุมชี้แจงการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ผังเมืองรวมเมืองผังเมืองรวมชุมชนให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างกลยุทธ์การดึงดูดการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รองรับความเจริญเติบโตของภูมภาคประชาคมอาเซียน ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายด้านการผังเมืองหลายฉบับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ.2553 ผังเมืองรวมชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2558 จำนวนรวม 9ผัง การวางผังเมืองรวมในทุกระดับมีการบรรจุแผนงานและโครงการพัฒนา มาตรการกำกับดูแลพื้นที่ไว้ในแต่ละผังเมืองรวม เช่น การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ, การปรับปรุงพื้นที่เมืองให้มีความกระชับตามแนวทางของเมืองสีเขียว (Greenest City) ,พิษณุโลกเมืองแห่งสุขภาพและผู้สูงอายุ, ศูนย์การพัฒนาพื้นที่เขตเมือง, ศูนย์การพัฒนาพื้นที่พานิชยกรรมและโลจิสติกส์, ศูนย์การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยและนวัตกรรม, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ,การพัฒนาโครงข่ายถนนโครงการตามผังเมืองรวมทุกระดับ, การพัฒนาพื้นที่รอบสถานขนส่งมวลชน, การพัฒนาชุมชนแห่งการเดินทาง (Community Walk) , การพัฒนาเศรษฐกิจทางการเกษตร, การปรับปรุงฟื้นฟูแห่งท่องเที่ยว, การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โล่งเพื่อสิ่งแวดล้อม,การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ฯลฯ โดยภายในการสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยาย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก” โดย นายฐาปนา บุญยประวิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ที่ปรึกษาโครงการวางและจัดผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก” โดย นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนักผังเมือง สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งมีการสัมมนาระดมความคิด การขับเคลื่อนและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก นำไปสู่ “พิษณุโลกเมืองสุขภาพ นวัตกรรมและการสัญจรสีเขียว” โดยวิทยากร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ กรรมการและรองเลขานุการหอการค้าไทย นายฐาปนา บุญยประวิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง , การแบ่งกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (Network development Phitsanulok) รายสาขาให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการสรุปสัมมนา“ขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกตามยุทธศาสตร์การผังเมือง”

 

3799 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้