ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

นายกษม  เหรัญ สถิติจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เตรียมเดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 – 2560 พร้อมส่งพนักงานแจงนับหรือคุณมาดี ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการอุตสาหกรรม จากสถานประกอบการ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี โดยจะลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  ( GDP ) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมขึ้น

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในปี 2559 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 ธันวาคม 2559 และข้อมูลรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่คือ คุณมาดี ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ลงพื้นที่สำภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จะสอบถามสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

ดังนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่โยงใยเรื่อแงภาษี เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ สำหรับผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งกานวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ บริหารและควบคุมการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตนกับกิจกรรมอื่นๆ ในส่วนของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้

พื้นที่ไฟล์แนบ

3714 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ