ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ผลการสำรวจทำให้เรามั่นใจว่า แนวคิดในการให้ชุมชนเป็นผู้พัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเอง ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่พื้นที่รณรงค์ของโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ” ใน จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงรายมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0% ในขณะที่พื้นที่ใหม่ที่ มปอ. เพิ่งเริ่มรณรงค์ในปีนี้ที่ จ.พิษณุโลก ก็มีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0% เช่นเดียวกัน “ตลอดช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มปอ. ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)ลงพื้นที่ชุมชนใน 3 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนวางมาตรการชุมชนเพื่อกำหนดแผนในการลดการเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบของคนในชุมชน ซึ่งพบว่าแต่ละชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม โดยหันมารู้จักดื่มอย่างรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกันได้ อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของแนวคิดการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้”

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ กล่าวว่า “การรณรงค์ในแต่ละปีนั้น มปอ. สามารถดำเนินการได้เพียงไม่กี่ชุมชนต่อปี ทั้งที่มีพื้นที่รณรงค์เป้าหมายอีกมากที่ทางเราอยากเข้าไปสร้างโมเดลชุมชนต้นแบบด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบ ดังเช่นที่เราทำสำเร็จแล้วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนในการขยายพื้นที่รณรงค์ในปีต่อๆ ไป มปอ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจร่วมสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ร่วมกับเรา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-308-0039” นางสาววลี กล่าวอีกว่า โครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ เป็นโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของ “เมาไม่ขับ” และสร้างให้เกิดจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับ อีกทั้งยังเสริมสร้างในคนในชุมชนได้แสวงหาแนวทาง ในการระดมความคิดเห็นและวางแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อร่วมลดอุบัติเหตุจาก การเมาแล้วขับในชุมชนของตนเอง โดยในปีนี้ได้เลือกพื้นที่รณรงค์รวม 19 ชุมชน ประกอบด้วย – ชุมชนบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ -ชุมชนบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ -ชุมชนบ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย- ชุมชนบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านคลองมหาดไทย หมู่ที่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านอรัญญิก (สะพานสาม) หมู่ที่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

3996 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ