ช่วยเเชร์ จ้า .....

     เช้าวันนี้ (23 มิ.ย. 59) ที่โรงแรมเรือนแพ รอยอลปาร์ค จ.พิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทต่อสาธารณชน จ.พิษณุโลก ประจำปี2559 โดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการประสานการจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท รวมถึงภาคเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนได้นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติ ในปี 2559

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน จากทุกครัวเรือน ในเขตชนบท และ เขตเมือง ที่มีผู้อาศัยอยู่จริง ทั้งที่มีบ้านเลขที่ และ ไม่มีบ้านเลขที่ ในพื้นที่ 9 อำเภอ 88 ตำบล 991 หมู่บ้าน 14 อปท. 168 ชุมชน จำนวน 184,119 ครัวเรือน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และ ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้มีการนำข้อมูล (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบท ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

โดยผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาการ อำเภอ พัฒนากร ผู้จัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล (จปฐ.) ดีเด่น และ สื่อมวลชน ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

 

7287 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ