ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ (23 มิ.ย.59) ที่ห้องประชุมสกุโณทยาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา  จำนวน 60 คนเข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงงานต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรมและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทำงานในกิจการสวนยางพารา เกษตรและปศุสัตว์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และผู้รับใช้ในบ้าน

ด้านนางชโลบล ขจรผดุงกิตติ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้กันแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บางส่วนได้ลักลอบและเดินทางเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเรื่องการทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนอย่างรุนแรงและประกอบกับแรงงานต่างด้าวไม่รู้ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามทีกฎหมายกำหนด จึงทำให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรมและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

11066 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ