ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองบิน 46 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  63 พรรษา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่มาเป็นประธาน
เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ผู้บังคับการกองบิน 46 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
การจัดการในครั้งนี้  เป็นโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สู่เกษตร
กร และ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยบูรณาการความรู้เทคโนโลยี การเกษตรด้านต่างๆ จากหน่วยงานวิชาการ หน่วย
งานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่เกษตรกรไว้ ณ.จุดเดียวกัน  มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน
สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ถึงที่ เช่น คลินิคพืช คลินิคดิน คลินิคปศุสัตว์ คลินิคประมง คลินิคบัญชี คลินิคชลประทาน
คลินิคสหกรณ์ คลินิคกฎหมาย และคลีนิคเสริม จากส่วนราชการและหน่วยงานหลายท้องที่ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ
ตามคลินิคต่างๆ  ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้นำความรู้ที่ได้รับจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกต่างๆ ไปใช้ประกอบตัด
สินใจในการพัฒนาเกษตร ในไร่นาเพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิต และ รายได้อย่างยั่งยืนอันจะเกิดผลดีต่อตนเองครอบครัว
และประเทศชาติต่อไป

2822 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ