ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15 แห่ง เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดจันทร์ตะวันตก

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดประเพณีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมาและถือเป็นประเพณีที่สำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา”ณ วัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15 แห่ง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงไว้สืบไป

 

1965 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ