ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 31 ก.ค.58เวลา 09.00 น. พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.นเรศวร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วย
เหลือช่วยเหลือราษฎร บ.แม่หลุย ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ณ ที่ทำการ
สำนักงาน อช.แม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จว.ม.ส โดยพ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ทพ.36/หน.ศข.4
อำเภอตอนล่าง ร่วมกับฝ่ายปกครองอ.สบเมย , จนท.อช.แม่เงา, จนท.อช.สาละวิน, จนท.กรมป้องกันบรร
เทาสาธารณภัย, จนท.ตร.อ.สบเมย, จนท.ตร.ร้อย ต.ช.ด.337, นพค.36 , มว.ปจว.ฉก.ที่ 32, ชุด ชพส.
3107, ร้อย.ลว.ไกล กกล.นเรศวร, ร้อย.ร.723 ฉก.ร.7, ร่วมอำนวยความสะดวก และลำเลียงถุงยังชีพ
พระราชทานลงเรือลำน้ำแม่เงาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือราษฎร

4613 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ