ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามประเมินผลประจำ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
แนวทางการสนับสนุนหลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลและจัดทำโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสนับ
สนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานรับงบประมาณเพื่อ
ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยให้การดำเนินโครงการได้มีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงมีกำหนดแนวทางการจัดงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพฯดังนี้คือ  กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชน  และพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนจนมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการทั้งหมด 5 ประการคือ 1 กอง
ทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2 มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
และมีสมาชิกปัจจุบันไม่น้อยกว่า 200 คนครอบคลุมทุกเพศทุกวัยกระจายทุกหมู่บ้านในตำบลเป็น
กองทุนที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้วซึ่งทางพาดต้องทำตามประมาณการครบรอบปีของ กอง
ทุนแต่ละจังหวัดมีรายชื่อพร้อมในช่วงเวลาที่คบปีภายใน 2558 และประมาณการงบประมาณสมทบ
3 มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบและได้รับการสนับสนุนจากดำเนินงานเกี่ยว
กับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มีระบบบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจนทั้ง
คณะกรรมการสมาชิกทะเบียนข้อมูลสมาชิกระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนระบบบัญชีการเงินแผน
การพัฒนาองค์กรการติดตามประเมินผลและ การรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 5 มีการจัด
สวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 เรื่องเช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและ
คนในชุมชนและเชื่อมโยงกับสวัสดิ์การกับงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงิน ชุมชน สภา
องค์กรชุมชน เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

2423 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ