ช่วยเเชร์ จ้า .....

     

       เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการ
อบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะอ้วน ในโครงการขยับองค์กร ชุมชน
สู่การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2558  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก นายแพทย์วีระชัย   สิทธิปิยะสกุล  ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่     3
5 สิงหาคม 2558  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั้ง 9 อำเภอ เข้ารับการอบรมจำนวน 58 คน
วิทยากรการอบรมเป็นทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ(
DPAC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้ความรู้ 3 อ. ระดับจังหวัดให้เป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออก
กำลังกาย และการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

2671 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ