ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

กองพลทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิญาณ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่
128

      เช้าวันนี้ ( 5 ส.ค.58 ) ที่โรงเรียนวัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร  เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบข้าวสาร พร้อมสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
วัดโพธิญาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่
128โดยมีเหล่านายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       ทั้งนี้เมื่อ 128 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ ในรัชกาลที่ 5
แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปฎิรูประบบราชการทหารของแผ่นดินครั้งสำคัญ โดยการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกอบรมนักเรียนทหาร เพื่อให้ผู้
สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ดี โดยใช้ชื่อว่า คะเด็ดสกูล โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ซึ่ง
ต่อมาได้รับขนานนามใหม่ว่า โรงเรียนทหารสราญรมณ์ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งไปยังถนนราชดำเนินนอกโดยเรียกชื่อว่าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ครั้นในรัชสมัย พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมาในปี 2529 ได้ย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ไปที่บริเวณ
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก และพระองค์ท่านทรงเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2524 กองทัพบกจึงยึดถือวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองพลทหาร
ราบที่ 4 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

 

 

 

     

 

3022 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ