ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่  23 ก.พ.60 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้หน่วยทหาร กำลังพลและครอบครัว รวมถึง ผู้ที่เข้ามาบำบัดยาเสพติดในหน่วยทหาร โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ได้มาเรียนรู้ พัฒนาเป็นอาชีพเสริม  โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2552 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รายรับไม่พอรายจ่าย มาร่วมกันทำ เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพเสริมแก่กำลังพลและครอบครัว โดยนำผลกำไรที่ได้จากดำเนินการจัดตั้งเป็นกองทุนต่าง ๆ เช่นกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร สวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว

โดยการดำเนินงานได้เริ่มจากปรับปรุงที่ว่างภายในหน่วยเนื้อที่ 1,00 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรึงอาคารกองร้อยฝึกเดิมจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสาธิตทางการเกษตร ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน ปตท.สผ. ดำเนินโครงการต่าง ๆ 19 โครงการ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมูป่า การทำปุ๋ยไส้เดือน ผลิตน้ำส้มจากควันไม้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมูหลุม การทำข้าวนาโยน โรงสีข้าวชุมชน โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ-ไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดเนื้อ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตEM BALL โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ ปลูกไผ่ในที่ว่าง เลี้ยงจระเข้ และโครงการเครื่องอัดฟาง ซึ่งในการดำเนินโครงการต่าง ๆ หลังจากมีการเก็บผลผลิตที่ได้แล้ว ทางศูนย์จะนำผลกำไรที่ได้รับ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ และนำมาตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลในด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป

ซึ่งหลังจากได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของศูนย์การเรียนรู้แล้ว ทางองคมนตรีได้นำแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลและประชาชนรอบค่ายร่วมดำนาปลูกข้าวและปล่อยปลา ลงในแปลงนาสาธิต ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปปฎิบัติภารกิจในที่พื้นที่จัดรูปที่ดินโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ต่อไป

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

 

3744 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้