ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ ( 6 ส.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับบริษัท อีโค เวส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มหาชน โดยมีคณะกรรมกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้การดำเนินการของจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปตาม Roadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 – 2562 และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้มีมติยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้เคยทำไว้กับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงถึงเหตุผลการยกเลิก MOU ในครั้งนั้นก็เนื่องมาจาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 6 เดือนหลังมีการลงนามดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกได้มีการติดตาม ทวงถามถึงความคืบหน้าของโครงการกับบริษัท เอเชีย กรีนฯเสมอมา แต่ไม่ปรากฏว่า บริษัทเอเชียกรีนฯได้มีการดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าแต่อย่างใด และมีท่าทีว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่กำหนดไว้ร่วมกันให้แล้วเสร็จได้ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักว่า หากการดำเนินการโครงการของบริษัทเอเชียกรีนฯดังกล่าว มีความล่าช้าเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึ้นทุกวันได้ รวมทั้งขยะเก่าที่สะสมอยู่ก็ไม่สามารถจะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับจังหวัดพิษณุโลก ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ยกเลิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ฉบับลงวันที่ 27 กุมาพันธ์ 2558ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับบริษัทเอเชีย กรัน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก กับบริษัท อีโคเวสท์ แทนเนจเม้นท์ จำกัด ขึ้นในวันนี้แทน ด้านนายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ประธานกรรมการบริษัท อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บอกว่า “อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังและถูกวิธี พร้อมช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยบริษัทฯ พบว่าการจัดการกับปัญหาดังกล่าว นอกจากได้รับความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ยังต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาให้ปฏิบัติได้ผลจริงจัง จึงร่วมมือกับ บริษัท ซาทาเรม (ประเทศไทย) ดำเนินการ นำเอาระบบกำจัดขยะด้วยระบบตะกรับเคลื่อนที่ (Mechanical Moving Grate) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาใช้ในอุตสาหกรรมกำจัดขยะ ด้วยเทคโนโลยีตะกรับเคลื่อนที่นี้ จะช่วยให้กระบวนการเผาขยะสามารถทำได้โดยไม่ต้องคัดแยก แรงงานคนไม่ต้องสัมผัสกับขยะ ช่วยลดปัญหามลพิษ การติดเชื้อ และการแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคได้”โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 500 ตันต่อวัน ด้วยเงินทุนประมาณ 1,700 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และเมื่อขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 24 เดือน

2137 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ