ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก
คณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาสกร  บุญลักษม์นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
พ.ต.อ.ดำรงค์ หมื่นอาจยิ้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 4
ม.พัน.
9 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มี
คำสั่งที่
22/2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยได้มีมาตรการในการควบคุมสถาน
บริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ขายเครื่องดื่มแอล
กอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เพื่อปฏิรูปและ
จัดระเบียบในสังคมรวมทั้งเพื่อระวังและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อำเภอเมืองพิษณุโลกจึงได้ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญผู้
ประกอบการ ที่มีสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
ฟังแนวทางในการปฎิบัติและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

 

 

 

2873 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ