ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือจากจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้เป็นไปตามประกาศพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีการใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลักคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งผลการระบายน้ำถึงปัจจุบัน จำนวน 5,625 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผน มีการเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 มีผลการเพาะปลูกข้าว จำนวน 5.95 ล้านไร่ ประกอบด้วย

– พื้นที่ในเขตชลประทาน กำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว 2.67 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้วประมาณ 5.35 ล้านไร่ มากกว่าแผน 2.68 ล้านไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้ว 1.62 ล้านไร่ และจะทยอยเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น

– พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสักและระบบชลประทาน เพาะปลูกแล้วประมาณ 0.6 ล้านไร่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ทยอยเก็บเกี่ยวแล้วเช่นกัน

เนื่องจากมีการปลูกข้าวรอบ 2 มากกว่าแผนที่วางไว้มาก จึงคาดการณ์ว่าการใช้น้ำตลอดฤดูแล้งจะมากกว่าแผนประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป กรมชลประทานจึงได้ปฎิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา และเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง กรมชลประทานได้มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ( SC ) ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวรอบที่ 3 ในพื้นที่ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยขอให้เริ่มปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 ( นาปี ) ในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับการวางแผนการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 5,486 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จำนวน 4,463 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ

  1. ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป )

– พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560

– พื้นที่ดอน 1.92 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน

  1. ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ( ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา )

– พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560

– พื้นที่ดอน 4.27 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน

ดังนั้นกรมชลประทานจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบ 3 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มาให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทรศัพท์หมายเลข 02 – 2410253 ในวันและเวลาราชการ

 

2334 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้