ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการเพื่อชาติ “เหรียญบางระจัน” ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตและตามที่สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พุทธศักราช  2521 จำนวน 5 นาย

ดังนี้ 1.พลเอก นพพร  เรือนจันทร์ จำนวน 907,125 บาท 2.พลโท สุทัน อ่องเมือง จำนวน 601,750 บาท  3. พลตรี นวพัฒน์  มณีโชติ จำนวน  381,125 บาท 4. พลโท ชัยศักดิ์ดา  ทาโส  จำนวน  452ม437.50 5. ร้อยเอก มงคลชัย   รู้งาน จำนวน 322,625 บาท ทายาทผู้เสียชีวิตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลตรีอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นผู้แทนรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการเพื่อชาติ “เหรียญบางระจัน”และมอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาท ดังต่อไปนี้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ อาจารย์  ดร.กรรณิการ์  เรือนจันทร์  ภรรยา พลเอก นพพร  เรือนจันทร์ ,นาง วลัยพร  อ่องเมือง ภรรยา พลโท สทัน  อ่องเมือง ,นางสาว ณัฐรดา เรื่องบุปผา ภรรยา พลตรี นวพัฒน์  มณีโชติ, นางสุภาพร ทาโส ภรรยา พันโท ชัยศักดา ทาโสและ นาง นงนุช  มงคลภรรยา ร้อยเอก มงคลชัย  รู้งาน

 

5940 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้