ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันนี้ 12 พ.ค. 60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายผักปลอดภัย บ้านพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ โดยได้รับทราบการดำเนินงานที่เกษตรกรและชุมชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้และมีการพัฒนาสู่ตลาดที่มีมาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลตำบลพันเสา ได้จัดสรรที่ดินที่ว่างเปล่าในพื้นที่บ้านพันเสาหมู่ที่ 3 จำนวน 25 ไร่มาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านจำนวนกว่า 17 ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆในแปลงที่จัดไว้รายละ 35 แปลง โดยการปลูกผักที่ตนเองชื่นชอบและสามารถนำไปบริโภคตลอดจนนำไปขายสร้างรายได้ในครอบครัวนอกจากนี้ในพื้นที่ที่เหลือยังได้ขุดบ่อปลาให้กับชาวบ้านพันเสาได้นำมาบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรวมกลุ่มกันปลูก ส่งขายห้างสรรพสินค้าและตลาดชุมชนซึ่งเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดเป็นกลุ่มสหกรณ์ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 4,000 -6,000 บาทต่อเดือนเกษตรกรที่ในพื้นที่มีแหล่งอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยอมรับและยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

18590 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้