ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 8 มิ.ย.60 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของจังหวัดพิษณุโลก สืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ วัดวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  เพื่อเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระแสคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และศูนย์คุณธรรมได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิษณุโลก ให้เสนอชื่อบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้านละ 1 คน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตรต่อไป

สำหรับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีหน่วยงาน จำนวน 8 หน่วยงาน บุคคล จำนวน 11 บุคคล และ องค์กร จำนวน 6 องค์กร ร่วมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งผลจากการพิจารณาบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 4 ประการ ของคณะกรรมการ มีดังนี้

–  พอเพียง ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ตพิษณุโลก ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ

– วินัย ได้แก่ นางสกุลทิพย์  สาริบุตร

– สุจริต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

– จิตอาสา ได้แก่ พระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

 

6052 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้