ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.58 เวลา 19.30 น.พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในการแสดงแสง สี เสียง ( Mini
Light andSound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน  จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับมหา
วิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดการแสดงแสง สี
เสียง( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ณ บริเวณภายในพระ
ราชวังจันทน์ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ประกอบคุณงามความดีไว้แก่
ชาติไทย ทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขตลอดมา เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรพะราชวังจันทน์ ให้เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์  และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป
โดย
จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการแสดงในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็น 9
องค์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 ศรัทธาพระบารมี สดุดีมหาราชชาตินักสู้ องค์ที่ 2 ประศูติกาลหน่อนรา จอม
ราชันย์แห่งแผ่นดิน องค์ที่ 3 สูญสิ้นอิสรภาพ นิลาศลาด้วยอาลัย องค์ที่ 4 เอกราชใกล้คืนคงแลกองค์
ประกันกู้แผ่นดิน องค์ที่ 5 ทักษิโณทกหลั่งปฐพี คืนคงดำรงไทย องค์ที่ 6 พระแสงดาบคาบค่าย นำชัย
เหนือศัตรู องค์ที่ 7 ดาวพร่างพรู สถิตฟ้าจารึกดิน องค์ที่ 8 ยุทธหัตถีเรืองธรนิน ลือระบิลพระมหาวีรกรรม
และองค์ที่ 9 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ซึ่งการแสดงทั้ง 9 องค์โดยจะใช้ผู้แสดง
ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎภิบูลสงคราม ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และนักเรียนจากสถาน
ศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนหลายร้อยคน หน่วยงาน สถานศึกษาและประชาชนร่วมเข้าชมกันเป็น
จำนวนมาก

 

4546 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ