ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่  22 มิ.ย.60  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 6 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมจำนวน 220 คน ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาและปกป้องไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดทำโครงการดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี มิให้มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ทางกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายทั้งหมด 3 รุ่น ของปีงบประมาณ 2560

8430 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ