ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นางสุมาลี  เนียมตุ๊  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำเดือน มิถุนายน  2560 ที่วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่องานราชการให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม  โดยเน้นย้ำให้ราษฎรน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตการป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26  ตุลาคม  2560เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้าน นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในการร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในครั้งนี้ ทางสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านการสหกรณ์   การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  โดยเน้นย้ำในเรื่อง “การออม” เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมกันปลูกฝังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้รู้จักการประหยัดอดออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องตามนโยบายจังหวัด  พร้อมกันนี้ยังได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด มอบกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการออมให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อการฝึกฝนตนเองให้หมั่นออมเป็นประจำ  สร้างวินัยการออมที่ดี ต่อไป

 

9005 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ