ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คุณวรานนท์ หล้าพระบาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน โดย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ปตท.สผ.” จำนวน 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคณะนายทหาร ร่วมในพิธี โดยหลังจากการมอบงบประมาณ คณะผู้บริหาร ปตท.สผ. ได้เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการเลี้ยงแพะ และพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารแพะ รวมไปถึงพื้นที่ดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ภายในบริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน โดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีการ (Know How) การเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้กำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ นำไปขยายผลและประกอบอาชีพได้ และเป็นแหล่งผลิตแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทานอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง และสามารถนำผลผลิตดังกล่าวไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ รวมถึงผลิตเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแก่กำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเลี้ยงเพื่อประกอบเป็นอาชีพ

12348 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ