ช่วยเเชร์ จ้า .....

 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคมให้กับประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจการจัดทำสัญญาประชาคม โดยมีผู้บริหารระดับสูง และภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับร่างสัญญาประชาคมที่จัดทำขึ้น มาจากความเห็นร่วมที่สอดคล้องและตรงกันของประชาชน ในประเด็นการสร้างความสามัคคีปรองดองที่เปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศที่ผ่านมา จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันถึงถึงผลการศึกษาด้านการปฏิรูปและการปรองดอง ก่อนจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคม “ร่างสัญญาประชาคมจะกล่าวโดยสรุป ถึงสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมสังคมโลก ทำให้เกิดความไม่พร้อมต่อการปรับตัวและการบริหารจัดการที่ไม่สมดุลและเป็นธรรมที่ผ่านมา ก็เกิดปัญหาสังคมด้านต่างๆตามมา เป็นวงกว้าง ร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีสาระสำคัญถึงความตระหนักร่วมกันต่อปัญหาที่ผ่านมา ความเข้าใจกันเพื่อการปรับตัว และความจำเป็นที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างจริงจัง ด้วยการให้คำมั่นต่อกันที่เน้นในสำนึก หน้าที่ความรับผิดชอบ ยอมรับความแตกต่างในความคิด เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นภายใต้กรอบกฎหมาย” หลังจากชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เสร็จสิ้นทั้ง 4 เวทีสาธารณะแล้ว จะมีการรวบรวมเสียงสะท้อนของประชาชน หรือคำแนะนำของประชาชนต่อร่างสัญญาประชาคมฉบับดังกล่าว ไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ของ ที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น จากนั้นจะมีการประชุมกับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอีกครั้ง โดยหลังจากปรับความสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการ จะนำเสนอร่างดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรี ในคณะกรรมการ ปยป. ชุดใหญ่ เมื่อ คณะกรรมการ ปยป. ชุดใหญ่รับทราบและเห็นชอบแล้ว จะมีการแถลงร่างสัญญาประชาคมฉบับที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ต่อสาธารณชนต่อไป

 

5627 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ