ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2560 เวลา  10.00 น. พลตำรวจโท ทวิชชาติ  พละศักดิ์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานเปิดการ” ฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1 ”  ณ  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยเชื่อว่าหากมีการล้อมพฤติกรรมและปลูกฝังทัศนคติให้กับเด็กและเยาวชนเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งรู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักหน้าที่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสังคมส่วนรวมอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดให้มีการ”ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไทย”ขึ้นเพื่อทำการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 14 ปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักสามัคคีรักหมู่คณะ และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้เคารพกฎหมายมีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่นเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว อีกทั้งยังรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ และเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับวิชาที่เป็นประโยชน์  โดยจัดศูนย์อบรมเยาวชนภาค ละ 1 รุ่น รุ่นละ 470 คน ตามกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-9 รวม 9 รุ่น สำหรับการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ทำการฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 470 คน   ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 4 วัน (ไม่พักกลางคืน) สำหรับหลักสูตรและหัวข้อวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรม เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบกับเพิ่มวิชาการต่างๆ ที่ไม่มีในห้องเรียนปกติของเด็กๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์ตรง  อีกทั้งยังมีการอบรมให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยการสอดแทรกเนื้อหาวิชาการไปในบทเพลง เกมส์ การแสดง การฝึกด้วยตนเอง การเรียนรู้จากตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง power point บรรยากาศในพิธีเปิดการอบรมฯ เด็กๆ มีการแสดงออกอย่างสนุกสนาน และให้ความร่วมมือกับวิทยากรเป็นอย่างดี

#โลห์ดาวเงิน 

 

5822 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ