ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในเขตพื้นที่บริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ณ บริเวณพื้นที่คลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ท้ังนี้มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวหลังจากลงพื้นที่บริเวณคลองแยงมุม บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่บริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ว่า เกษตรกรทุ่งบางระกำ ให้ความร่วมมือปรับเปลี่ยนเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีเป็นอย่างดี ปัจจุบันทำการเพาะปลูกเต็มพื้นที่เป้าหมายจำนวน 265,000 ไร่ อายุข้าวโดยเฉลี่ย 80 – 90 วัน ณ เวลานี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่า 80,000 ไร่ มั่นใจว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นี้อย่างแน่นอน การดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพี่น้องประชาชนในพื้นลุ่มต่ำของจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ตามนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ดำเนินการในปีนี้และกรมชลประทานจะได้นำไปดำเนินการต่อไป
สำหรับการลงพื้นที่บริเวณคลองแยงมุม บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ของอธิบดีกรมชลประทาน ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เดินทางมาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำในพื้นที่ ซึ่งคราวนี้เป็นการมาติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่บริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงนาเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร หลังจากนี้ไปจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงธรรมชาติรอรับฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดลอยู่แล้ว
 

 

4041 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้