ช่วยเเชร์ จ้า .....

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก องค์
การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โรงเรียนหินประกายและชุมชนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหามหาราชินี ปลูกป่าต้นน้ำ ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝกกันหน้าดินพังทลาย” และมอบโรงเรือนเพาะชำ
กล้าไม้ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกจัดสร้างให้กับโรงเรียน พร้อมมอบเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น และ
ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 75,000 ต้น ปล่อยปลา แจกกล้าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เสร็จแล้วร่วมรับประ
ทานอาหารกลางวัน บริเวณโรงเรียนบ้านหินประกาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

2981 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ