ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัด
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯส่วนภูมิ
ภาคเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการโดยสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสที่สภาสัง
คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งครบ 55 ปี ในปี 2558 โครง
การน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตามพระราชเสาวนีย์ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดำเนินงานมาเป็นปีที่ 17 สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยจึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยสมาชิกกรมส่งเสริมวัฒน
ธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 76จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระ
ทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสมในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวา
คม 2558 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ภาพ/ข่าว
นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

 

 

2468 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ