ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

   นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเดินหน้าตลาดประชารัฐ เร่งขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

   สำหรับการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดในแต่ละประเภท จัดเจ้าหน้าที่มาให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดำเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาดประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th

   ทั้งนี้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถไปติดต่อสอบถามเพื่อขอลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 9  อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 นี้

 

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2243″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

14896 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ