ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

       วันนี้ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนายวิทูรัช ศรีนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและสนับ
สนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และสอดรับกับกรอบและกิจกรรมตามแผ่นแม่บท ระยะที่
5 ปี
ที่
6 ซึ่งจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการฯ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
( ก.บ.จ.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ใน
4 ด้านด้วยกันคือ 1 คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท 2.คณะทำงาน
ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
3.คณะทำงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ และ4.การสร้างจิตสำนึก

     สำหรับจังหวัดพิษณุโลก โดยการร่วมมือจากหลายฝ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้อง
กับกรอบกิจกรรมตามแผนแม่บท พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศึกษาและประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ให้ดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ในการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

 

2567 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ