ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่13 ส.ค.58 พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ เดินทางพร้อม พล.ต.คู่ชีพเลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3
และพล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำวัง
ต่อนายสมบูรณ์ ศิริเวช ปลัดจังหวัดตาก และพบปะประชาชนบ้านแม่สลิด พร้อมมอบถุงยังชีพ และเครื่องกีฬาที่ริมแม่
น้ำวัง หมู่ 3 ต.บ้านแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก  กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการขุดลอก
แม่น้ำวังจุดที่คดเคี้ยว ตัดเส้นทางน้ำให้เป็นเส้นตรง จึงทำให้น้ำไหลสะดวก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ กักเก็บน้ำไว้
ใช้อุปโภค การเกษตร เปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวก ไม่กัดเซาะจนตลิ่งพัง ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพาะพันธุ์ปลา
แหล่งอาหารให้กับประชาชน กว่า 4,900 ราย พื้นที่เกษตรกว่า 3,000 ไร่ นอกจากนี้ บริเวณแม่น้ำวังตอนบน เขต
ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการขุดลอกท้องน้ำแม่น้ำ
วังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้แก่ประชาชน 1,700 คน พื้นที่เกษตรกว่า 1,200 ไร่ อีกทั้งยังนำไปผลิตเป็นประปา
ครอบคลุม 400 ครัวเรือน โดยจุดที่เกิดปัญหานั้นมีระยะทางขุดลอกประมาณแห่งละ 1 กิโลเมตรเศษๆ เครื่องจักรของ
ทหารพลพัฒนาที่ 3 ทำการขุดขยายแม่น้ำวังให้กว้างขึ้นประมาณ 35 เมตร ลึกกว่า 2 เมตร ทั้งหมดนี้ต้องนำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 20 วัน น้องจากกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหารแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อีกด้วย จึง
ทำงานสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลา

 

5408 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ