ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการอาสาสมัคร
เฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุ การลักลอบขนคนเข้าเมือง และ การต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์และบทบาทของอาสาสมัครเฝ้าระวัง โดยมีนายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสำนักงาน
อัยการภาค
6 พร้อมทั้ง การบรรยายขบวนการขนคนเข้าเมืองและการเฝ้าระวังในการสังเกตการณ์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งจะส่งผลด้านความมั่นคงและการนำไปสู่การพัฒนาเติบโตของภาคเศรษฐกิจภาคสังคมและวัฒนธรรม
ทรัพยากรบุคคลหรือปัจจัยทางทรัพย์สินต่างๆที่เป็นกลไกการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมีทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การท่องเที่ยว หรือการประกอบอาชีพอาจมีบุคคล องค์กรที่แอบแฝง เข้า ออก ราชอาณาจักรโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย
เข้ามากระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

           จากนั้นในเวลา 12.00 น. มี่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการ
ปล่อยแถวขบวนรณรงค์โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุ การลักลอบขนคนเข้าเมืองและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายธานินทร์
สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

2919 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ