ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการปลูกข้าวแปลงสาธิตข้าวนาหยอดอินทรีย์ ภายใต้โครงการ “พิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย” ณ แปลงสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในตำบลบ้านกร่าง ร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของสุขภาพจากการบริโภคสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีโดยเฉพาะสินค้าอาหารที่ได้จากผลผลิตเกษตร “สินค้าเกษตรอินทรีย์” โดยนำนวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของภาคการเกษตรนำมาให้ความรู้และให้เกษตรกรใช้จริงในพื้นที่ เน้นการเจริญเติบโตของต้นข้าวและการจัดการเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงได้รับผลผลิตจากการทำข้าวนาหยอดอินทรีย์เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

499 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้