ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันนี้ ( 18 ส.ค.58 ) ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง  นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแกนนำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน กว่า 300 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น การจัดมหกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  การจำหน่ายสินค้า OTOP  และผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีเสนา แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

   สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ แกนนำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการชุมชนได้ โดยมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการรับรองผลการพัฒนาโดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมจำนวน 660 หมู่บ้าน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 1,048 หมู่บ้าน

 

 

 

6177 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ