ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61 ” ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกแผนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ การจัดทำประตูน้ำ คลองผันน้ำ การเก็บน้ำลงดิน การพิจารณาพื้นที่เนินเขาเป็นพื้นที่รับน้ำ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ดังนั้นจึงก่อให้เกิด “โครงการบางระกำโมเดล 61” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 265,000ไร่

โดยมีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

โดยการส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่โครงการ เกษตรกรจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม ทำให้ลดผลกระทบจากอุทกภัย นอกจากนี้ช่วยชะลอการระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถหน่วงน้ำได้ประมาณ 400 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

ผลจากโครงการฯดังกล่าว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ข้าว และการทำอาชีพประมง สามารถสร้างรายได้เสริมวันละ ๓๐๐ บาท ถึง ๕๐๐ บาท ต่อครัวเรือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


จากความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ (บางระกำโมเดล 60)กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน ปี 2561) ขึ้น

โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ครอบคลุมพื้นที่ 382,000 ไร่


ก่อนที่จะเริ่มปล่อยน้ำนอนคลอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2461 ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการแผนงาน

 

โครงการและงบประมาณ ตลอดจนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกัน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในขอบเขตพื้นที่ของโครงการ แบบชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนงาน ซึ่งจะทำให้โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถจะขยายผลความสำเร็จ

โดยเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ ของประเทศได้อีกด้วย

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

776 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้