ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.พันเอกเทอดศักดิ์  งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามนโยบายของกองทัพบก กำหนดให้หน่วยทหารในพื้นที่แต่ละจังหวัด เปิดค่ายฝึกเยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยทหารนั้น ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยกองพลทหารราบที่ 4 ได้เปิดค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2561 ในห้วงวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับเยาวชนจากโรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม, วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกและเยาวชนภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วมการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์
​- เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในโครงการ
​- เพื่อให้เยาวชนได้ทราบประวัติความเป็นมาของชาติไทย มีความหวงแหนในความเป็นไทย และปรับตัวอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ และมีความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นต้น
​- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติดในปัจจุบัน
​- เพื่อสร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลสิ่งแวดล้อมลดมลพิษขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และสร้างมูลค่าจากขยะที่มีอยู่ในชุมชนของตน

ทั้งนี้​หน่วยได้เรียนเชิญวิทยากรจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค 6 กองบิน 46 วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าอบรมตามตารางเวลาที่กำหนดและมีการจัดชั่วโมงการปฏิบัติธรรมประจำวันการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วย​นอกจากนี้ยังได้มีการนำเยาวชนศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เช่น เยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เยี่ยมชมศึกษาการคัดแยกขยะจากบริษัทวงษ์พาณิชย์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 เป็นต้น สำหรับ​การดูแลเด็กเยาวชนในการอบรม

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกในครั้งนี้
​- เยาวชนมีความตระหนักในคุณค่าของความเป็นคนไทย/มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
​- สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างเยาวชนต่างสถาบัน/เพื่อนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของอนาคตของชาติสืบไปในอนาคต
​- ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ/และทิศทางของประเทศไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
​- เยาวชนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องพิษภัยจากยาเสพติด/โทษที่จะได้รับเมื่อไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แนวทางป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด
​- ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดในเรื่องการบริหารจัดการขยะเบื้องต้นของเยาวชน/และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติภายในบ้าน โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
​- สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้มีความกระตือรือร้น/และมีระเบียบวินัยเบื้องต้นในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหมู่มากในระดับหนึ่ง เป็นคนดีของครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตสืบไป

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1732 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ