ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    วันที่ 27 มี.ค.61  ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวทีเสวนา “ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ 2560” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการขับเคลื่อนประชาธิปไตยก้าวไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องต่าง ๆ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อมวลชน ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม Road Map ของ คสช. ใน 3 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ระบบการบริหารประเทศ ระยะที่ 2 การออกธรรมนูญการปกครองเป็นการชั่วคราว ตั้งคณะรัฐมนตรี ตั้งสภาปฏิรูปชุดต่าง ๆ ตั้งสภานิติบัญญัติ และระยะที่ 3 จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งก่อนที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จำเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ถูกต้องแก่ประชาชนก่อน การจัดเวทีเสวนา ครั้งนี้ จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสื่อมวลชน อปมช. ตลอดจนประชาชนที่รับข้อมูลผ่านสื่อ มีความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นอย่างดีและเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย สร้างสังคมไทยสู่สังคมพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทุกสถานี และบันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT อีกด้วย​

976 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ