ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น.พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมหาจักรพรรดิ
พุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์”และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระศรีรัตน มหา
ธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพิษ
ณุโลก ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยจัดสร้างวัต
ถุมงคลพระพุทธชินราช และพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ “รุ่นอนุรักษ์ละพัฒนาพระราชวังจันทน์” เพื่อหารายได้สนับ
สนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

4437 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ