ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 แม่ทัพภาคที่ 3 , พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 , พลตรีฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก,พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคณะทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , ปลัดอำเภอ , นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ นายก อบต.บึงพระ , นายกังวล นาคท่าโพธิ์ กำนัน ต.บึงพระ , ผู้ใหญ่บ้าน ต.บึงพระ ,นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาตำบลบึงพระ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม”โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้หน่วยราชการในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการประชาชน การพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือ และฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งปัจจุบัน

 

ได้มีประชาชนทั่วประเทศสมัครเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา รวมจำนวนประมาณ 4,030,000 คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) มีหน้าที่อำนวยการ กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ขึ้น ซึ่งเป็นจิตอาสาพัฒนาโดยมีวิทยากรโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้การแนะนำ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 300 คน

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวมกันทำความสะอาดด้วยการกวาดใบไม้ เศษกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ เศษวัสดุต่างๆ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณภายในวัด รวมถึงเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างรู้สึก  ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยความสมัครใจ และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”    

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1086 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ