ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในชื่องาน “28 ปี สปข.4 ทำดีถวายในหลวง” โดยภาคเช้า นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์เป่าสังข์ พระพิฆเนศ และพิธีทาง
ศาสนา ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ จากนั้น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 28 ตัว (โค
26 ตัว, กระบือ 2 ตัว) มอบให้กับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสม
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้นิมนต์พระอาจารย์อุดมทรัพย์ วัดบุญญารักษ์ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำ
แพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นอกจากนันภายในงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้จัดแสดงนิทรรศการและผล
งานวิชาการ วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ครบรอบปีที่ 28 แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง การพัฒ
นาและความก้าวหน้า ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกด้วย

 

3621 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ