ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดโครงการประกวดภาพถ่ายประเพณีท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงปฎิบัติการ ถ่ายภาพบุคคลเชิงวัฒนธรรม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดโครงการประกวดภาพถ่ายประเพณีท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพบุคคลเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้เชิญ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พีรสันต์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของ เพจ: ท่องเที่ยว ถนนหมายเลขสิบสอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จนต้องปิดการรับสมัคร รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ด้วยกัน

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายประเพณีท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นั้นมีผู้ส่งภาพเข้าร่วม จำนวน 66 ภาพ คณะผู้ตัดสินการประกวดได้แก่ 
 1.รศ.ดร.จิรวัฒน์ พีรสันต์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2.อาจารย์นฤพล คมสันต์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3.อาจารย์จอมจรัญ ปันมะโน ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                                   4.อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 5.คุณณชพล พลอาสา ประธานชมรมถ่ายภาพพิษณุโลก Welovefoto

ซึ่งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนั้น รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเสกสรร เสาวรส ชื่อผลงาน พลังศรัทธาปักธงชัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภาสกร เพชรรัตน์ ชื่อผลงาน ผ้าห่มเจดีย์ วัดราชบูรณะ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพอ อังคุระษี  ชื่อผลงาน ยกเสาธง หนองมะคัง,รางวัลความคิดสร้างสรรค์ นายพอ อังคุระษี  ชื่อผลงาน แข่งเรือบก

1579 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ