ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดแถลงข่าวโครงการวิจัยแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดร.ปัญญวัณ ล าเพาพงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มณฑล กาฬสีห์ อาจารย์ประจ าภาควิชาออโธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนการพัฒนาโครงการวิจัย ภายใต้แนวคิด “THE FUTURE OF THAILAND
HEALTHCARE SERVICE”

โครงการวิจัยเรื่องแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ของกลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมให้อยู่ในรูปแบบชุดเครื่องมือช่วยในการผ่าตัด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์
โรคข้อเข่าเสื่อมมีความสำคัญอย่างมากกับอายุโดยทั่วไปจำมักพบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไปและพบสูงขึ้นร้อยละ 60 ในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามโรคข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยหรือจากการสึกหรอตามธรรมชาติเสมอไป ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเซลล์และเนื้อกระดูกอ่อนข้อต่ออย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนทำให้โครงสร้างและการทำงานของกระดูกอ่อนเสียไป ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีอาการข้อเสื่อมอย่างรุนแรง แพทย์อัดแนะนำให้รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัด แต่ถึงอย่างไร ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมไปแล้ว นานวันเข้าแม้จะไม่มีอาการแสดงออกถึงความเจ็บปวดของข้อเข่า จึงไม่ได้ไปพบแพทย์ตามที่นัดเพื่อตรวจดูอาการเพราะอาจจะคิดไปเองว่าไม่เป็นอะไรแล้ว แต่นั่งอาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาใหญ่ที่จะทำให้ข้อเข่านั้นเกิดการติดเชื้อของข้อเข่าเทียมที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ เพราะผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนั้นควรได้รับการดูแลอาการตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

964 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ