ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายวิทูรัช  ศรีนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนางกัญญ์ฐญาณ์  ภู่สวาสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูป แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ โดยมีการส่งสัญญาณ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ ทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป
ทั้ง
11 ด้าน มาจังหวัดพิษณุโลกและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว
ต้อนรับ และมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  โดยในส่วนของ
จังหวัดพิษณุโลก นอกจากจะมีการรับสัญญาณ ภาพ มายัง ห้องประชุม
POC ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัด  แล้วยังได้มีการ
เชื่อมต่อสัญญาณไปยัง ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดอีกด้วย  โดยมีผู้แทนจาก ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดพิษณุโลก  อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสภาธุรกิจเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนและประชาสังคม ร่วม
รับฟังการชี้แจงรายละเอียดด้วย

         ด้านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ ศึกษา และ เสนอแนวทางการปฏิรูปในด้านต่างๆ
11 ด้าน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 6 ประการ คือ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือดตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประ
พฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง
ยืน ทำให้กลไกของรัฐบาล สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ง
ครัดและเป็นธรรม ด้วยการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ มีอยู่
9 ข้อคือ     1. ความสำคัญที่ต้องมียุทศาสตร์ชาติ 2. ยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นปฏิรูป
3. หลักการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 4. กรอบความคิดในการจัดทำและกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ชาติ
5. ปณิธานร่วมเพื่อปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 6.สาระสำคัญของกฎหมายยุทธศาสตร์
ชาติ
7. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจใช้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 8.ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิรูป 9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

            โดยในการปรับกลไกลภาครัฐ  จะดำเนินการในการพัฒนาระบอบการปกครองและระบบการเลือกตั้ง  การลดความเหลื่อม
ล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  การบังคับใช้กฎหมาย  การแก้ไขทุจริตคอรัปชั่น  และมีวาระหลักในการพัฒนาเพื่อรองรับอนาคต
ของประเทศ คือ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดูเรื่องคุณภาพคน/พลเมือง  ระบบเพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่

            ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูปทั้งหมด จะเป็นสิ่งจะที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย ทำให้ประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในปี พ.ศ.
2575  ต่อไป

 

 

 

 

2378 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ