ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันนี้    (21 สค) เวลา 09.00 น. พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์  พลเมืองอาวุโส เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีสาธารณะสมัชชาพลเมือง
สู่การจัดตั้งสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นการเน้นภารกิจในลักษณะเชิงบูรณาการ    ให้เป็นเวทีสำหรับการตรวจสอบติด
ตาม  ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขความขัดแย้ง   ก่อให้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน    และเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางวิชาการ
ความพร้อมทางภูมิสังคมในพื้นที่     และความต้องการของประชาชนที่มีต่อองค์กรบริหารท้องถิ่น    มีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน
ต่าง ๆ  ที่มีความต้องการพื้นฐานที่แตกต่างกันไป   และเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในทางการเมืองแก่ประชาชนหรือพลเมืองทุกระดับ
ในจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  นายธีรเดช  นรัตถรักษา  นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์  นายสนอง  เนียมเหลี่ยม   ดำเนินรายการโดยนาย
สาคร  สงมา จากมูลนิธิ  คนเพียงไพร  และมีการแบ่งกลุ่มย่อย   ตามเครือข่าย 18 องค์กร    เพื่อให้ทุกเครือข่ายของสภาพลเมือง
ได้ทำหน้าที่ สอดส่องดูแล      และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง
ละมีผลกระทบภายในจังหวัดฯ
ให้คำปรึกษา   หรือเชิญบุคคลมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์   ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพลเมือง   และภารกิจ
อื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนปลาย   มีสิทธิในการเสนอกฎหมายและถอดถอนนักการเมืองได้โดย
ตรงอีกด้วย
3040 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ