ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 3) อำเภอพรหมพิราม

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองมะคัง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามและเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเพื่อนำความรู้ด้านหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่ประมาทและเข้าใจในเรื่องความดี 5 ประการ

ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียงโดยมีนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านแก่งคันนา โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนบ้านบึงวิทยา โรงเรียนวัดหนองมะคัง โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) และโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม และพระครูสุภกิจชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองมะคัง เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นับว่าโครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

972 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้