ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่วัดปรือกระเทียม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด นำส่วนราชการของจังหวัด กว่า 70 หน่วยงานออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกโครงการฯและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในครั้งนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ นอกจากนี้ส่วนราชการยังจะได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป
สำหรับการออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพิษณุโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงน้ำใจ ผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ส่วนราชการที่มาร่วมออกโครงการยังได้นำบริการในด้านต่างๆมาให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมโครงการฯ อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งจังหวัดให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 ให้ความรู้ในด้านป้องกันสาธารณภัย การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และสาธิตการประกอบอาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก การให้บริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างตัดผมพิษณุโลก การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และนวดแผนโบราณ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 เป็นต้น
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอบางระกำ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมใจกันให้ความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นต้น

548 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้